Untitled Document

Търговски сделки

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Търговски сделки

Екипът, специализирал в търговската сделки, в Адвокатска кантора Стефан Любчев предоставя съвети в широк спектър от правни въпроси по мeстни и международни сделки. Нашите адвокати предоставят практически решения за управленските и бизнес нужди на клиентите ни.

Как можем да помогнем

• Предоставяме правни съвети във всички аспекти на българското и европейското законодателство;
• Взимаме под внимание специфични регулаторни изисквания, когато има такива (напр. правила засягащи защита на личните данни, конкуренция или защита на потребителите);
• Подпомагаме и представляваме клиентите си при преговори с бизнес партньорите им;
• Изготвяме правни документи – от търговски договори, до заявления за регистриране на обезпечения;
• Предоставяме правни мнения относно валидността и възможността за принудително изпълнение в България на различни видове търговски споразумения и договори;
• Предоставяме съвети и относно възможността за принудително изпълнение в България на чуждестранни съдебни или арбитражни решения по търговски спорове;
• Помагаме на клиентите си при възникването на правни въпроси по време на изпълнението на търговски сделки;
• Представляваме и защитаваме пред съд и пред арбитражи правата на наши клиенти, възникнали на основание търговски сделки.;

Ключови сфери на дейност в областта на търговските сделки:

• Договори за продажба;
• Договори за наем и лизинг;
• Договори за доставка, агентство и разпространение;
• Лицензионни и франчайзинг договори;
• Договори за управление и други услуги;
• Комисионни договори;
• Обезпечителни споразумения като договори за залог, ипотека, договори с отложено прехвърляне на собствеността, право на задържане;
• Европейско и българско законодателство на различните бизнес сектори.