Untitled Document

Телекомуникации & Медии

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Телекомуникации & Медии

Ние смятаме свободните медии за незаобиколим, структуроопределящ елемент от модерния свят. Предоставяме на клиентите си задълбочен анализ на правните и регулаторни аспекти на медийния пазар и на законодателните изисквания при осъществяване на медийна дейност.

Стремим се адекватно да съчетаваме контактите и познанията си в различни сектори, предвид че, например, създаването на печатни медии е тясно свързано с закрилата на интелектуалната собственост, a осъществяването на дейност чрез електронни медии върви ръка за ръка с правния режим на Електронните съобщения. Когато се осъществява радио- и телевизионното радиоразпръскване, както и издаване на печатни медии, въпросите като тези за медийното регулиране, защита на потребителите, непочтената реклама и на защитата на конкуренцията са неизбежни и заедно формират ядрото на това, което ние определяме като Медийно право.

Разбира се, над всичко следва да стои разумното съчетаване между свободата на изразяване, свободата на информация и от друга страна – защитата на обществения интерес.

Предоставяме на клиентите си услуги, свързани със защитата на личните данни, електронния подпис и електронния документ.

Адвокатска кантора Стефан Любчев има в своя екип профилирани специалисти по телекомуникационно право, които са взели участие в правната работа по множество проекти, отнасящи се до финансиране, придобиване и прехвърляне на дялови участия в дружества от телекомуникационния бизнес.

Услугите, предлагани от кантората, включват:

• Правна помощ по приложение на законовата и подзаконовата регулаторна рамка на телекомуникационния сектор;
• Корпоративно структуриране на радио и телевизионни оператори;
• Правен анализ на дружества с дейност в областта на телекомуникациите;
• Представителство в лицензионни и регистрационни процедури пред регулаторните органи;
• Изготвяне на лицензионни договори.