Untitled Document

Данъчно право и данъчно планиране

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Данъчно право и данъчно планиране

Ние консултираме нашите клиенти в областта на корпоративното подоходно облагане. Адвокатска кантора Стефан Любчев изготвя правни становища, свързани с данъчното облагане на доходи от ценни книжа, капиталова печалба, валутен арбитраж, данъчно оптимизиране и избягване на двойното данъчно облагане, митнически режими и т.н. При предоставянето на данъчни съвети и след консултация с нашите клиенти, ние работим в тясно сътрудничество със счетоводни и данъчни експерти, специализирани в областта на данъчното облагане на инвестициите в ценни книжа.