Untitled Document

Финансови услуги и капиталови пазари

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Финансови услуги и капиталови пазари

Екипът на Адвокатска кантора Стефан Любчев притежава уникален опит в сферата на правните услуги в банковия и финансов сектор. Ние сме в ежедневен близък контакт с водещи финансисти, IT консултанти, счетоводители, консултанти по сливания и придобивания, специалисти в търговията с деривативни финансови инструменти (търгувани извън регулиран пазар), FOREX дилъри, брокери и фонд мениджъри.

редлагаме цялостно правно съдействие на инвестиционни посредници, финансови къщи, управляващи дружества, договорни фондове, дружества със специална инвестиционна цел (изготвяме всички необходими документи за тяхното учредяване, лицензиране, регистриране и задължително първоначално увеличение на капитала и осъществяваме представителство пред съответните компетентни органи).

Екипът ни изготвя набор от документи, покриващи пълния диапазон от сделки във връзка с финансовите инструменти в България (общи условия на инвестиционните посредници и управляващите дружества, договори за търговия с ОТС деривативи (инструменти, които се търгуват извън регулирания пазар), White Label Partnership agreements, договори за брокерски услуги и договори за доверително управление, поръчки и потвърждения за прехвърляне на ценни книжа, всички съответни изисквания за разкриване на информация и декларации.

Банки, платежни институции и други небанкови финансови институции често се свързват с нас, за да им помогнем в развитието на нови продукти, основани на финансови инструменти, да консултираме и координираме местни и международни сделки, както и свързаните с тях възможности, предизвикателства и потенциални проблеми.

Ние консултираме публичните дружества относно всички корпоративни въпроси, включително, но не само:

• Текуща и периодична отчетност на публичните дружества, оповестявания от отчетните лица, инвестиционни отношения и др.;
• Акционерни споразумения, общи събрания на акционерите и заседания на съветите, права на управителни и надзорни съвети, задължения и отговорности на директора, кодекс на бизнес поведение и етика, независимост на директорите и конфликт на интереси;
• Сделки с активи и други сделки с материален интерес над законовите прагове, сделки със свързани/ заинтересовани лица;
• Защита на миноритарните акционери;
• Предложения на акционерите;
• Ежедневни правни консултации на директора за връзки с инвеститорите на публичните дружества;
• Разделяне на акции, замяна на акции и др.
Нашият екип от експерти предлага широчината и дълбочината на средствата, необходими за извършване на пълната гама от сделки с ценни книжа, включително първични публични предлагания, вторични публични предлагания, частни пласирания, конвертируеми дългови и дялови ценни книжа и др.

Задължителни и доброволни търгови предложения, упражняване на право на изкупуване и право на разпродаване, включително консултиране на продавачите, кандидати в процедурата по търговото предложение и представителство пред Комисията за финансов надзор.