Untitled Document

Спортно право и арбитраж

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Спортно право и арбитраж

Спортното право урежда реда и условията за регистрация на спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации, както и правилата за тяхната дейност.

Адвокатска кантора Стефан Любчев консултира правните аспекти при договорянето на трансфер на спортисти, рекламиране и други права на разпространение, както и сключването на договори за спонсорство и подпомагане на спорта.

Адвокатска кантора Стефан Любчев осъществява представителство пред съответния спортен арбитраж за уреждане на възникнали спорове във връзка с наложени дисциплинарни наказания на спортисти и спортни организации, както и при неизпълнение на поети задължения по сключени договори.