Untitled Document

Приватизация

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Приватизация

Адвокатска кантора Стефан Любчев предоставя правни консултации на своите клиенти по въпроси, свързани с чуждестранни инвестиции, приватизация, включително проекти на „зелено”, концесии, публично-частни партньорства, а именно:

• Пълно съдействие и представителство пред държавните органи свързани с приватизация и инвестиции, включително изготвяне на заявления и участие в процедури за получаване сертификати за съответен клас инвеститор;
• Правен анализ от страната на купувачите, продавачите, таргетираните компании и кредитори относно всички аспекти на приватизационни сделки, включително финансиране и преструктуриране, заетост, недвижими имоти, IP и др.;
• Изготвяне и договаряне на писма за намерения, меморандуми, споразумения за конфиденциалност, офертни писма и др.;
• Съдействие и представителство пред държавните и местни власти във връзка с предстоящи инвестиции;
• Изготвяне и договаряне на споразумения за покупка, публично частни партньорства, концесионни договори и други споразумения за експлоатация;
• Представителство на клиенти в съдебни спорове, произтичащи или свързани с приватизационни договори.