Untitled Document

Трудово и Осигурително право

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Трудово и Осигурително право

Адвокатска кантора Стефан Любчев. извършва консултации и изготвя необходимите документи, свързани със сключване, изменение и прекратяване на индивидуални и колективни трудови договори.

Кантората предлага консултантски услуги относно съставяне на трудово – правен пакет за конкретно предприятие: индивидуални трудови договори, длъжностни характеристики, правилници за вътрешния ред, оценка на риска, здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност, хигиена, охрана, вътрешни наредби и инструкции; актове на работодателя в процеса на непосредствената организация на работния процес; отпуски, основна структура и допълнителни елементи на трудовото възнаграждение; прекратяване на трудовото правоотношение – срокове, обезщетения, последици; преструктуриране на предприятия;

Кантората предоставят консултации по обществено и здравно осигуряване във връзка с права при възникнали осигурителни рискове – пенсиониране, злополука, общо или професионално заболяване и други подобни.

Кантората осъществява процесуално представителство по трудови спорове, съдебни производства по искове за обезщетения от вреди от трудови злополуки и професионални заболявания и при оспорване на индивидуални административни актове и актове за налагане на административни наказания.