Untitled Document

Вливания и придобивания

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Вливания и придобивания

Адвокатска кантора Стефан Любчев извършваме правни проучвания от името на купувачите, продавачите, финансови институции, дружества със специална цел относно всички аспекти, свързани с конкретната сделка, включително финансиране, недвижими имоти, трудова заетост, околна среда, интелектуална собственост и др.

Ежедневно, ние съдействаме на нашите клиенти през целия процес на регистрация, промяна на капитала на дружеството и/или на управлението, отношения между миноритарни и мажоритарни акционери, корпоративното управление, финансирането на дружеството и дългово преструктуриране, ликвидация и несъстоятелност.

Адвокатите от Адвокатска кантора Стефан Любчев предоставят професионална помощ във връзка с всички видове бизнес сдружавания, включително договори за съвместно сътрудничество, договор за скрито съучастие и дружества, създадени със специална цел.

Адвокатска кантора Стефан Любчев консултира и въпросите свързани с контрола върху концентрациите, подаване на заявления и документи в тази връзка пред съответните регулаторни органи, включително Комисията за защита на конкуренцията; въпроси, свързани с прехвърляне на служители и интелектуална собственост, разпределение на риска и механизми за предотвратяването му, обезпечаване, гаранции от компаниите майки и др.