Untitled Document

Застрахователно право

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Застрахователно право

Екипът ни от специалисти по застрахователно право, като част от екипа по финансови услуги сe фокусира в предоставянето на новаторски решения по разнообразни и сложни, както от регулаторна така и от бизнес гледна точка, правни въпроси. Услугите, предоставяни от Адвокатска кантора Стефан Любчев се основават на разбирането на същността на застрахователната и осигурителната дейност и на анализ на застрахователния и осигурителен пазар в България. Ние предоставяме опит, професионални познания и правни средства, необходими на нашите клиенти за постигане на техните цели.

Постоянно следим най-новите и съществени промени, които застрахователният и осигурителният сектор претърпяват. Предлагаме нашите услуги на широк кръг от клиенти, в това число: животозастрахователни и общозастрахователни дружества, дружества за здравно и пенсионно осигуряване, застрахователни агенти, застрахователни брокери, търговски асоциации, и др.

Как можем да помогнем

• Предоставяме правни съвети по всички въпроси от българското и европейското законодателство, независимо дали се отнасят за застраховане, презастраховане, застрахователно посредничество, здравно или пенсионно осигуряване, правила за работа или нови застрахователни продукти,;
• осъществяваме представителство на наши клиенти, включително застрахователни брокери, при лицензионни, разрешителни, уведомителни и други производства пред Комисията за финансов надзор, която е надзорният орган на тези стопански сектори;
• консултираме застрахователи и банки относно банково застраховане и възможни начини за предоставяне на финансови и свързани с тях застрахователни продукти; съдействаме и по въпроси, свързани със застрахователно посредничество;
• предоставяме правни съвети на застрахователи и осигурители и в областта на общите изисквания във финансовия сектор, като защита на потребителите, защита на лични данни, мерки против изпиране на пари и финансиране на тероризма;
• съветваме ръководителите на застрахователните и осигурителни дружества по правила и практики за корпоративно управление;
• съветваме застрахователите и осигурителите относно регулаторните изисквания и при подготовката на необходимите документи, в случаите на групово преструктуриране, прехвърляния на застрахователни и осигурителни портфейли, включително и трансгранични прехвърляния;
• консултираме клиенти по оперативни и админстративни въпроси, в това число капиталови изисквания, Solvency 2, прехвърляне на дейност от застраховател на трети лица, уреждане на застрахователни претенции;
• изготвяме или преглеждаме, общи и специални условия на индивидуални и групови застрахователни договори, както от регулаторна, така и от договорна гледна точка;
• консултираме и по други въпроси, свързани с развитието на застрахователни и осигурителни продукти (разпространение, защита на данни, инвестиране и др.);
• предоставяме съвети по стратегически въпроси, засягащи застрахователните групи, както и по предстоящите промени в нормативната уредба;
Основни области на практика в Застрахователното и осигурително право;
• учредяване на застрахователи, презастрахователи, пенсионно и здравно-осигурителни дружества, застрахователни посредници;
• съветване относно правната рамка за осъществяване на застрахователна, презастрахователна, здравно-осигурителна, пенсионно-осигурителна дейност и дейност по застрахователно посредничество;
• получаване на различни разрешения и лицензии, във връзка с осъществяването на застрахователна, презастрахователна, здравноосигурителна, пенсионноосигурителна дейност и дейност по застрахователно посредничество; „паспортизация” на правото за предоставяне на застрахователни и застрахователно посреднически услуги в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство;
• правни аспекти на управлението, включително стратегическо планиране по Solvency 2;
• регулаторни изисквания и правна регламентация на канали за продажба на застрахователни и осигурителни продукти, банково застраховане, застрахователно посредничество, схеми за продажба и пазарни практики
• вътрешна организация на застрахователни дружества и застрахователни посредници
• застрахователни и презастрахователни договори, договори със застрахователни и осигурителни посредници, договори за предоставяне на услуги като застрахователен брокер;
• други общи правни аспекти, в това число защита на личните данни и регламентиране на мерките срещу изпирането на пари;
• доброволното пенсионно осигуряване (така наречения 3-ти стълб);
• доброволно здравно осигуряване неговата реформа;
• процесуално представителство на застрахователи или застрахователни посредници.