Untitled Document

Несъстоятелност

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Несъстоятелност

Адвокатска кантора Стефан Любчев предоставя консултантски услуги във връзка с проблемите на несъстоятелността, реорганизацията, правата на кредиторите и събирането на вземания в хода на производството по несъстоятелност във всички фази на производството, независимо дали клиентът е длъжник, кредитор или друга засегната страна. Нашият екип осигурява процесуално представителство в производството по несъстоятелност, включително представителство в събранията на кредиторите и комитета на кредиторите, изготвяне на оздравителни планове и извънсъдебни споразумения. Отменителни искове.