Untitled Document

Защита на правата на потребителите

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Защита на правата на потребителите

Адвокатска кантора Стефан Любчев предоставя консултации при инвестиционното планиране на производители и  дистрибутори на стоки и услуги, както и на крайни потребители относно условията и правилата за защита на потребителските права и на икономическите интереси на търговците и производителите.

Предоставяните от Адвокатска кантора Стефан Любчев консултантски услуги са:

• Консултиране относно основните елементи на защита на потребителите - информация, която следва да съдържат стоките, етикетиране, безопасност на стоките, обезщетения за вреди от дефектни стоки – срокове, процедури, възможности;
• Защита срещу непочтена, заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама;
• Гаранции за стоката, рекламации, отговорност;
• Избягване на неравноправни клаузи в потребителски договори;
• Практика на Комисията за защита на потребителите и представителство;
• Режим на Сдруженията за защита на потребителите;
• Помирителни комисии;
• Европейска практика по въпросите на защита на потребителите.