Untitled Document

Семейно и наследствено право

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Семейно и наследствено право

Адвокатска кантора Сгефан Любчев предлага на клиентите си консултации и процесуално представителство по семейно-правни и наследствено-правни въпроси:

• Развод - по взаимно съгласие и по вина на някой от съпрузите;
• Издръжки;
• Процесуално представителство при искове за установяване/оспорване на произход от майката, произход от бащата, оспорване на бащинство, припознаване, осиновяване на деца, прекратяване на осиновяване и др.;
• Консултации и правно съдействие при спор за родителски права;
• Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Р България;
• Раваляне на осиновяване, при допустими от Закона условия;
• Вещноправни искове за собственост след развода;
• Поставяне под запрещение и назначаване на настойничество;
• Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна;
• Изготвяне на завещания.

Адвокатска кантора Стефан Любчев се стреми да отговори на съвременните нужди в икономическите отношения, свързващи бизнеса и семейството, като в съответствие с новоприетия Семеен Кодекс на Република България предоставя услуги, свързани със защита или гарантиране на имуществото на всеки един от съпрузите – преди, по време на и след брака.

С приемането на новия Семеен кодекс, уреждащ по нов и допълнителен начин правния режим на съпружеската имуществена общност, се дава възможност на всеки един от съпрузите да защити имуществото и бизнеса, които притежава или е изградил самостоятелно от евентуални претенции на другия съпруг или на негови наследници, като сключи брачен договор.

Адвокатска кантора Стефан Любчев предлага на клиентите си:

• Консултации във връзка с изготвянето и сключването на брачен договор;
• Консултации относно предимствата на различните брачни режими на собственост;
• Изготвяне на индивидуален брачен договор;
• Осигуряване на нотариална заверка на брачния договор;
• Вписване на брачния договор в Агенцията по вписванията.

Изготвяне на допълнителни споразумения за изменения на брачни договори.