Untitled Document

Енергийно право и природни ресурси

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Енергийно право и природни ресурси

Адвокатска кантора Стефан Любчев е консултирала проекти по използване на възобновяеми енергийни източници – от придобиване на необходимите материални активи, през строителството, свързването с електропреносната мрежа и експлоатацията на фотоволтаични електроцентрали и вятърни паркове в България.

Ние имаме опит в изготвянето на правни анализи на големи енергийни проекти и сме запознати с необходимата комплексна оценка по въпросите, свързани специфично с отрасъла.

В енергийни проекти съдействаме на клиентите си да минат успешно през всички етапи в процеса на реализация на проекта – от изготвянето на хронологичен план за издаване на необходимите разрешения и лицензии (включващ анализ и оценка на риска) до съдействие при кандидатстването за получаване, удължаване или изменение на необходимите лицензии и разрешителни (включително и представителство пред всички надзорни органи).

Предоставяме правни консултации в областта на строителството и придобиването на недвижими имоти за целите на електрическите централи и електропреносната мрежа, свързване, отвеждане, структуриране на финансирането, споразумения за закупуване на електроенергия и др. Предлагаме решения, направени по конкретните изисквания на клиента за структурирането и функционирането на нов енергиен бизнес, включително и корпоративните аспекти на управлението му.

По всички енергийни проекти предлагаме на нашите клиенти задълбочен правен анализ и консултации по въпроси, свързани с околната среда, вариращи от конвенционалното замърсяване и опазване на околната среда до изменението на климата и свързаните с това изисквания за улавяне и съхраняване на въглерода, процедирането с опасни и радиоактивни материали.

.