Untitled Document

Екология и околна среда

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Екология и околна среда

Правото на околната среда урежда използването на природата, природните богатства и защитата на биологичното разнообразие, както и използването на атмосферния въздух, почвите, земеделските земи и защитените територии, подземните богатства, водите и водните култури, горите, дивеча и лечебните растения.

Адвокатска кантора Стефан Любчев  предоставя консултации относно режима за въздействие върху околната среда при производство и преработка на продукти, храни, вино и спиртни напитки, тютюневи изделия, зърнопроизводство, пчеларство, рибовъдство и възникващите при тези технологични процеси замърсители като шум, биологични, химични и радиоактивни отпадъци и други изменения в околната среда.

Практиката на Адвокатска кантора Стефан Любчев в областта на екологичното право е да предоставя прагматични, своевременни и икономически изгодни решения за клиентите.