Untitled Document

Корпоративно и Търговско право

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Корпоративно и Търговско право

Нашата практика съчетава опит в трансграничните и вътрешните сделки с водещи законодателни и търговски познания. Нашите адвокати прилагат новаторски подход фокусиран върху бизнеса в ежедневната работа с клиентите, посвещавайки интелектуалните си възможности и опит за нуждите на клиента.

Ние учредяваме и регистрираме всички видове дружества и други юридически лица, съгласно българското право – частни и публични, дружества с неограничена и ограничена отговорност, скрито участие, съвместни предприятия и други бизнес комбинации и дружества със специална инвестиционна цел, създаване на клонове и представителства и др.

В зависимост от специфичните нужди на нашите клиенти ние изготвяме по поръчка проекти на учредителни актове, акционерни споразумения/споразумения за съвместно сътрудничество, правила и др.

Ние изготвяме документи за дружествено финансиране и дългово структуриране, съветваме относно и отчитаме промени по необходимите документи за промени в капиталовата структура на дружеството, включително и апортни вноски на активи като недвижими имоти, вземания и др.

Ние предоставяме съвети относно корпоративното управление, правата, задълженията и отговорностите на директорите, конфликт на интереси и т. н. Ние помагаме на нашите клиенти при свикване, провеждане и изготвяне на протоколите от проведените общи събрания на акционерите, заседанията на съветите, комитетите и др.

Получаване на необходимите административни разрешения, регистрации и лицензи в зависимост от конкретния сектор.

Изготвяне и договаряне на всички видове търговски договори и свързаните с тях допълнителни споразумения, включително и общи условия, писма за намерения, тръжна документация и др.

Изготвяне на всички документи във връзка със прекратяването на дружества, включително процедури по несъстоятелност и ликвидация.