Untitled Document

Конкуренция

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Конкуренция

Правилата за лоялна конкуренция целят да регулират свободната инициатива, предприемачеството и ефективността на пазарите.

Адвокатска кантора Стефан Любчев  оказва съдействие и консултира в областта на придобиването на необходимите разрешения в случаи като сливане и преобразуване на търговски дружества, предоставя правен анализ и оценка на конкретната пазарна среда въз основа на изследване на националната и международната практика, както и осъществява процесуално представителство пред съдилища, регулаторни и административни органи.

Адвокатска кантора Стефан Любчев консултира корпоративни и индивидуални клиенти като се прилага индивидуален подход за всеки отделен случай, основан принципите на динамика и иновативност.