Untitled Document

Вещно право и строителство

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Вещно право и строителство

С развитието на недвижимите имоти в глобален отрасъл, способността ни да предоставяме правни услуги бързо и ефективно чрез международната ни мрежа от адвокатски дружества, придобива все по-съществено значение при реализирането на трансгранични сделки и инвестиции. Освен това осъществяването на мащабни сделки с недвижими имоти изисква от юристите да познават не само вещното право, но и редица други клонове на правото като банково, финансово, дружествено, търговско право и др. Именно заради това адвокатите от екипа ни по вещно право редовно си сътрудничат със свои колеги от други групи в кантората ни, които са специалисти в други области на правото. Не на последно място, ние работим и съвместно с архитекти, инженери, оценители, нотариуси, агенти на недвижими имоти, строителни инвеститори и др.

Как можем за помогнем

• Предоставяме консултации по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, включително проверка на правото на собственост, избор на инструменти за придобиване, структуриране на сделки, преговори;
• Заедно с екипа по финансови услуги съветваме клиентите си относно финансиране на проекти свързани с недвижими имоти на територията на България, включително по въпроси за съвместни дружества с цел инвестиции в недвижими имоти и относно дружества със специална инвестиционна цел; консултираме заемодатели и заемополучатели при финансиране, преговори за продажба на правата по заеми, окрупняване на ипотеки, и др.;
• Подпомагаме нашите клиенти в правните аспекти на планиране и строителство на проекти свързани с недвижими имоти;
• Оказваме правна помощ в управлението на собствеността, включително във връзка с наемни договори, комисионни договори, договори за строителен надзор и други споразумения;
• Предлагаме съдействие относно правната уредба и административните процедури свързани с реализацията на инвестиционните проекти; извършваме оценка на статуса на даден имот по общия устройствен план и максимално допустимите параметри за застрояване; оказваме помощ на клиентите си в административните производства при промяната на предназначението на земята; консултираме клиентите си и по въпроси на защита на околната среда и други специфични предписания на закона, засягащи вещноправни проекти;
• Изготвяме договори между инвеститори, консултанти, инженери и други контрагенти, като предоставяме и правна помощ на всички етапи в развитието на един проект свързан с инвестиция в недвижими имоти;
• Съветваме клиентите си относно стратегии за изход от даден проект, включително и секюритизация;
• Разполагаме със значителен опит при обслужването на сложни и дългосрочни проекти, които включват изготвяне на документи, преглед, преговори, планиране, приключване на сделки;
• Предоставяме правни становища, консултации и процесуално представителство по дела, чийто спорен предмет е от вещноправен характер.

Основни области на практика във вещното и строителното право

• вещно право;
• съдействие при прехвърляне на имоти;
• финансови инструменти за инвестиции в недвижими имоти;
• законова регламентация в строителството и общи устройствени планове;
• договори за строителство и териториално-устройствено право, договори по ФИДИК;
• търговско право (управление на собствеността);
• процесуално представителство при вещноправни спорове.