Untitled Document

Банково право

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Банково право

Групата ни по банково право е част от екипа по право на финансовите услуги. Ние предоставяме съвети на банки и други кредитни институции, доставчици на платежни услуги или техните клиенти относно регулаторни и капиталови изисквания, и относно правила за извършване на дейността, както и по отношение на най-добрите практики в банковия сектор. Банковото право и практики са изключително динамични и нашите адвокати се стремят да бъдат в крак с промените.

Как можем да помогнем

• Предоставяме правни съвети относно всички аспекти на българското и европейското банково законодателство, независимо дали въпросът засяга започване на банкова дейност, правила относно капитала на банките, изискванията за предоставяне на банкови услуги, въвеждането на нови банкови продукти и др.;
• Съветваме банки и небанкови финансови институции в процедурите по лицензиране, издаване на одобрения, извършване на уведомления и в други процедури пред Българската народна банка или пред други институции с надзорни функции, като Комисията за финансов надзор, Фонда за гарантиране на влоговете в банки, Дирекцията „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”;
• Съветваме банките и небанковите финансови институции относно спазването на общи разпоредби във финансовия сектор, като правила за защита на потребителите, за защита на личните данни, правила срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, правила за „добро познаване на собствения клиент”;
• Съветваме и представляваме клиенти при преговори за сключване на банкови сделки, съставяме договори, включително и договори за предоставяне на обезпечения;
• Предоставяме правни мнения относно изпълнимостта в България на презгранични договори за предоставяне на кредит и на други банкови споразумения;
• Изготвяме мнения и по отношение на изпълнителната сила в България на чуждестранни съдебни или арбитражни решения, издадени по спорове относно банкови сделки;
• Можем да представляваме клиентите си пред съда и арбитрите във връзка със защита на права, които произтичат от банкови сделки.

Ключови сфери на дейност в областта на банковото право

• Започване на дейност като банкова институция – лицензиране, европейски „паспорт”;
• Правни аспекти на капиталовите изисквания към банките и Базел 2, хибридни инструменти, подчинен срочен дълг, секюритизация, анти-кризисни мерки в Европейския съюз и в България;
• Правила за отношения с клиентите, и за маркетинг на продуктите, дистанционно предлагане на финансови услуги, правилата по Директивата за пазарите на финансови инструменти;
• Вътрешна организация на банки, корпоративно управление и правила относно управлението на конфликт на интереси; • Други общо-приложими изисквания и в частност правила за защита на личните данни и правила срещу изпирането на пари; • Корпоративно банкиране, синдикирани заеми, факторинг, лизинг, финансиране придобиването на активи на значителна стойност, деривативни инструменти по договорите-модели на ISDA (Международната асоцияция на дилърите на суапове), пласиране на финансови инструменти;
• Проектно финансиране; • Банкиране на дребно, предлагане на застрахователни продукти чрез банките, комплексни банкови продукти на дребно;
• Обезпечения по банкови договори, сделки попадащи под режима на Директивата за договорите за финансови обезпечения;
• Банките като специализирани посредници, попечителство, доверителни услуги във връзка с облигации, издаване на ипотечни облигации, на облигации, обезпечение с активи, на търговски ценни книжа; съветване относно огледални споразумения;
• Частно банкиране;
• Съветване в областта на платежните услуги, съветване относно Единната зона за разплащания в ерво, съветване във връзка с въвеждането на Евро като платежна единица;
• Банките, като посредници и съветници в усвояването на европейски структурни фондове: • Съдебни спорове, включващи банки.