Untitled Document

Процесуално представителство и арбитраж

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Процесуално представителство и арбитраж

Адвокатска кантора Стефан Любчев  съдействаме на своите чуждестранни и местни клиенти да защитят адекватно своите законни права и интереси и в случаите на съдебен спор/арбитраж, осъществявайки:

• Представителство и съдействие в преговори за извънсъдебно разрешаване на спора;
• Представителство по административни, граждански и търговски дела пред всички съдебни и арбитражни институции, включително предоставяне на оценка за рисковете при всеки конкретен спор;
• Процесуални действия по обезпечаване изпълнението на съдебните/ арбитражни решения, както и обезпечаване събирането на доказателства;
• Процесуално представителство и съдействие при изпълнение на влезли в сила съдебни/ арбитражни решения или заповеди за изпълнение.