Untitled Document

Интелектуална собственост, авторски и сродни права

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Интелектуална собственост, авторски и сродни права

Интелектуалната собственост и в частност закрилата на авторски и сродни права регламентира начините и реда и условията за защита на интелектуални продукти, резултат от творческа дейност.

Адвокатска кантора Стефан Любчев  оказва съдействие при сключване на договори на индивидуална или колективна основа за използване на произведения, които са обекти на авторски и сродни права.

Ние извършваме комплексна проверка на търговски марки и промишлени дизайни и изготвяме становища за комплексна проверка на резултатите;

Ние се грижим за националната и европейска регистрация на търговските марки на нашите клиенти, промишлени дизайни и географски означения;

Ние изготвяме проекти на възражения срещу откази за регистрация на марки, както и правни становища относно нарушения на правата върху индустриална собственост и възможностите за защита;

Ние структурираме и изготвяме лицензионни споразумения;

Ние представляваме нашите клиенти пред компетентните органи с оглед защита на нарушени права върху марки и промишлени дизайни.