Untitled Document

Административно право и процес

›› Административно право и процес
›› Банково право
›› Финансови услуги и капиталови пазари
›› Защита на правата на потребителите
›› Конкуренция
›› Корпоративно и Търговско право
›› Търговски сделки
›› Вливания и придобивания
›› Несъстоятелност
›› Интелектуална собственост,
   авторски и сродни права
›› Приватизация
›› Вещно право и строителство
›› Данъчно право и данъчно планиране
›› Трудово и Осигурително право
›› Енергийно право и природни ресурси
›› Екология и околна среда
›› Телекомуникации & Медии
›› Застрахователно право
›› Обществени поръчки
›› Имиграционно право
›› Процесуално представителство и арбитраж
›› Наказателно право
›› Семейно и наследствено право
›› Спортно право и арбитраж
 
 

Административно право и процес

Адвокатска кантора Стефан Любчев представлява своите клиенти в широк кръг от административни проблеми и свързаните с това процедури пред различни административни институции, съдилища и специални юрисдикции, включително Комисията за финансов надзор, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Патентното ведомство и др.

Практиката обхваща широк кръг от области, включително капиталовите пазари, банковото дело и финанси, енергетика, природни ресурси, недвижими имоти и строителството и др.

Ние изготвяме проекти за всички документи, необходими за извършване на съответната административна процедура или административни спорове, предвидени от българското законодателство, включително молби за регистрация, разрешения или лицензи;

Ние представляваме нашите клиенти в процеса по издаване/обжалване на индивидуални административни актове, посредством административни производства пред държавните органи, административните съдилища и Върховния административен съд;

Ние имаме опит при съдействие на нашите клиенти във връзка с всички видове процедури за лицензиране.